DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI WUERTH D.O.O., SLOVENIJA

VIZIJA

VIZIJA NAŠEGA PODJETJA

V skladu s točko 2.04 poslovne filozofije matične hiše bomo do leta 2012 postali vodilni dobavitelj na področju oskrbe slovenskih delavnic za montažo in drugo pritrdilno opremo in izdelke. Vodilno vlogo bomo prevzeli na področju direktne prodaje. Naš pristop k trženju se razlikuje od koncepta prodaje v maloprodaji, zato na tem področju nimamo namena konkurirati. Z jasno zastavljenim tržnim konceptom zagotavljamo kupcem kvalitetno raven oskrbe.

ZASTAVILI SMO SI NASLEDNJE CILJE KAKOVOSTI:

Z intenzivnostjo pokritja trga bomo zagotovili kupcem iz naših panog kontinuirane obiske, tako da bodo imeli možnost nenehnih stikov z našo hišo. Na ta način bodo odjemalci imel možnost pravočasnega naročanja blaga ter nenehnega pretoka informacij o izdelkih ter raznih izboljšavah.

KAJ BOMO STORILI, DA BOMO DOSEGLI CILJ VISOKE POKRITOSTI PRODAJNEGA TERENA?

• V obdobju do leta 2012 bomo povečali število zaposlenih na letni ravni v povprečju za 10%. V tem letu bo 88 zaposlenih neposredno na terenu skrbelo za potrebe kupcev.
V današnjem času kupci potrebujejo kvalitetnega ponudnika, ki bo znižal njihove stroške oziroma povečal vrednost njihovega poslovanja. Kako bomo to zagotovili ?
• Vsem zainteresiranim odjemalcem bomo do leta 2010 ponudili koncernski koncept »ORSY«, ki predstavlja svetovni znan pristop pri optimizaciji dobavnih kanalov, nabavnega časa in drugih stroškov, ki nastanejo zaradi nepreglednega in časovno zamudnega nabavljanja iz različnih virov.

KAKŠEN JE NAŠ ODNOS DO ZAPOSLENIH ?

• Vodstveni kadri vodijo zaposlene v skladu četrtim odstavkom točke 1.02 poslovne filozofije koncerna, ki svetuje svojim managerskim kadrom naj bo vodenje ljudi preprosto z prijateljsko podporo, podkrepljeno z nasveti v obliki primerov in ne z ukazi ali nekimi odredbami. Točki 2.08 dopolnjuje zgoraj navedeno točko saj izpostavlja, da vodenje temelji na pozitivnih vrlinah in da v koncernu prevladuje kooperativni stil.
• Zaposlene gledamo kot največji »zaklad« podjetja.

KAKŠNE SO ODGOVORNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV KAKOVOSTI V ORGANIZACIJI ?

• Odgovornost za doseganje kvalitete poslovanja ima vsak zaposlen. Zato mora na delovnim mestom zagotoviti kvalitetno izvedbo svojega dela. Pri čemer mora upoštevati, da so vsi delovni procesi povezani in da pri izvajanju politike kakovosti sodeluje z ostalimi sodelavci.

KAKŠNE SO ODGOVORNOSTI VODSTVA PODJETJA ?

• Zagotoviti mora vse pogoje, da se lahko nemoteno izvaja politika kvalitete na vseh ravneh v podjetju in hkrati težiti k nenehni izboljšavam pri izvajanju le –te.

KAKŠEN BO NAŠ ODNOS DO DOBAVITELJEV ?

• Partnerski, pri čemer moramo upoštevati, da je naš večinski dobavitelj matična hiša, zato je naš odnos do le-te določen z notranjo strukturo koncerna.
• Od svojih dobaviteljev bomo zahtevali visoko kvaliteto na vseh ravneh, ne samo za izdelkov, temveč tudi dobavnih rokov, zanesljivosti ponudb ter drugih faktorjev, ki neposredno vplivajo na kvaliteto poslovanje naše družbe.

KAKŠEN JE NAŠ ODNOS DO IZBOLJŠAV IN INOVACIJ?

Smo del koncerna Wuerth, razvoj in s tem skrb nad inovacijami ter izboljšavami ima matična hiša. Ker le-ta posluje pod pogoji ISO 9001 lahko z gotovostjo trdimo, da je zagotovljen visok nivo inovativnosti.

KAKŠEN JE NAŠ ODNOS DO IZOBRAŽEVANJA ?

• Zagotavljamo visoko usposobljenost prodajnega osebja na osnovi koncepta zaposlovanja in izobraževanja, ki ga je v zadnjih 50 letih razvila matična hiša, pri čemer je le-tega prilagajamo našim slovenskim potrebam. • Nenehno izobraževanje je pogoj za ohranitev konkurenčne sposobnosti, ker smo mednarodno podjetje bomo zaposlenim omogočili izobraževanje tako doma in po potrebi tudi v tujini. Pri čemer bomo pospešeno koristili izobraževalne ustanove in sistem naše matične hiše.
Letni cilji so predstavljeni v gospodarskem načrtu družbe za tekoče leto.

NAŠE DOLGOROČNE USMERITVE SO:

• Visok koeficient obračanja zalog
• Prepoznavnost zaradi kvalitete izdelkov in poslovanja
• Prodaje izdelkov z visokim donosom
• Nenehno širjenje prodajnega asortimana na slovenskem trgu
• Poglobitev partnerskega odnosa s kupci